* ประวัติโรงเรียน

p2

Actions-arrow-right-icon ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Actions-arrow-right-icon ตั้งอยู่ เลขที่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Actions-arrow-right-icon รหัสไปรษณีย์ 57000
Actions-arrow-right-icon โทรศัพท์ 0-5317-4551-4  โทรสาร 0-5317-4555
Actions-arrow-right-icon e-Mail:  pcc_cr@hotmail.com  website : 61.7.229.102
Actions-arrow-right-icon เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Actions-arrow-right-icon เนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา
Actions-arrow-right-icon มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา
Actions-arrow-right-icon เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน และแม่ฮ่องสอน

q2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2536 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ 3 รอบ โดยใช้ชื่อว่า ” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงราย ” ต่อมามีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”

queenschool-1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นละ 1 ห้อง
เรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบต่างๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย
1 ปีการศึกษา และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสต์จักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่
เรียน และได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แบบพักประจำ ต่อมาในปีการศึกษา
2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ของรัฐแห่งแรก ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยนักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียน
ได้เพียงปีละ 240 คนซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แห่งนักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว
นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน

school-2 school44

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้น
การให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้นๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิต
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในระดับสากล

library school5