* เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

อัตลักษณ์ของนักเรียน    :  มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน

ปรัชญา                     : ปญฺญายตฺถํ  วิปสฺสติ   “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”

คำขวัญ                     :  รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

อักษรย่อ                   :  จภ.ชร.

สีประจำโรงเรียน         :  น้ำเงิน – แสด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    :   ต้นแคแสด

ut-1 ut-2 ut-3