รายละเอียดการสอบรอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการการสอบรอบที่ ๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประกาศผลสอบรอบแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pcccr.ac.th  และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และทางจดหมายโดยตรงถึงนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิเข้าสอบรอบสอง

 

กำหนดการสอบรอบสอง สนามสอบรอบสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

การประกาศผลสอบรอบสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pcccr.ac.th  และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และทางจดหมายโดยตรงถึงนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบเฉพาะตัวจริงและตัวสำรอง

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบรอบสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. บัตรประตำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

๓. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน

หมายเหตุ  กรุณาเตรียมอุปกรณ์และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม การสอบใช้ได้เฉพาะปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น

การประกาศผลสอบรอบแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เฉพาะนักเรียนที่สอบเช้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค))

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pcccr.ac.th  และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

กำหนดการสอบรอบสอง

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

การประกาศผลสอบรอบสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.pcccr.ac.th  และติดประกาศที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบรอบสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. บัตรประตำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

๓. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำและน้ำยาลบคำผิด (ชนิดน้ำเท่านั้น)

 

หมายเหตุ  กรุณาเตรียมอุปกรณ์และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม การสอบใช้ได้เฉพาะปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือดำเท่านั้น