Daily Archives: พฤศจิกายน 13, 2017

การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. ตารางการสอบ ดังตารางต่อไปนี้

๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.   สอบวิชาคณิตศาสตร์

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.    สอบวิชาวิทยาศาสตร์


๒. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์ http://apply.ac.th โดยใช้ Username และ Password ของนักเรียนตามที่ได้สมัครสอบในการเข้าสู่ระบบ

๓. สนามสอบให้นักเรียนดูจากบัตรประจำผู้เข้าสอบ

๔. สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ

     ๔.๑. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์

     ๔.๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

     ๔.๓. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือดำ

     ๔.๔. น้ำยาลบคำผิด

๕. การตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิการเข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ  และสนามสอบ ได้ที่เว็ปไซต์

    http://apply.mwit.ac.th   

 

๖. หากมีข้อสงสัย ติดต่อ  ครูบัวตูม   ออนตะไคร้  ๐๘๗-๓๐๓๖๗๒๕

 

ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางเว็ปไซต์  www.pcccr.ac.th และติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

 

ประกาศ

เรียน  ผู้ปกรองและนักเรียน

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ ที่  19 พฤศจิกายน  2560 นี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย เป็นสนามสอบ การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ทางโรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่าย ผู้ปกครองและนักเรียนควรเตรียมมาให้พร้อม

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

*สหกรณ์โรงเรียนเปิดให้บริการตามปกติ (ขนม เครื่องดื่ม เครื่องเขียน)