ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

 เอกสารการรายงานตัว ม.1 และ ม.4

 

    ให้นักเรียนที่มีรายชื่อบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศผลการสอบให้มารายงานตัว ใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ 1 โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ: เอกสารและขั้นตอนการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบต่อไป

           หากทีข้อสงสัยติดต่อ

ครูบัวตูม  ออนตะไคร้  087-3036725
ครูจิราภรณ์  กองเงิน   089-8536616

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

 เอกสารการรายงานตัว ม.1 และ ม.4

    ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศผลการสอบให้มารายงานตัว ใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ: เอกสารและขั้นตอนการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบต่อไป

           หากทีข้อสงสัยติดต่อ

ครูบัวตูม  ออนตะไคร้  087-3036725
ครูจิราภรณ์  กองเงิน   089-8536616

ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครองและรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

     ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

    วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

http://61.7.229.101/web_pcccr/01-56-information/59/59_52_Meeting_Parent.pdf

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

http://61.7.229.101/web_pcccr/01-56-information/59/59_51_Good_Student.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (รอบแรก)

 

 

  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (รอบแรก)

 

 

กำหนดการสอบ รอบสอง

     สอบวันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 

 

  • ประกาศเลขประจำตัวสอบและห้องสอบของการสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (รอบแรก)

  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (รอบแรก)

กำหนดการสอบ รอบสอง

     สอบวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

  • ประกาศเลขประจำตัวสอบและห้องสอบของการสอบรอบสอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://61.7.229.101/web_pcccr/01-56-information/59/59-44_detail_name.pdf

1.    การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ที่เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th/ หรือ www.ipst.ac.th  โดยUsername ใช้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  ส่วน Password  ใช้ วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนในการเข้าสู่ระบบ

2.    ตารางการสอบ ดังตารางต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่ ๑๒  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

คณิตศาสตร์

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วิทยาศาสตร์

3.    สนามสอบสอบ ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่สอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) สนามสอบจะปรากฏในบัตรประจำวันสอบของนักเรียนที่ปริ้นออกมาจากระบบสสวท.

4. สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ

4.1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์

4.2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

4.3 ดินสอดำ ๒B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ

 

ประกาศผลสอบรอบแรกระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๙  ทางเว็ปไซต์  www.pcccr.ac.th  

ติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนที่สอบผ่าน

 

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

การตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิการเข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ  และสนามสอบ ได้ที่เว็ปไซต์     https://apply.mwit.ac.th/mwit/

 

1.    การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่เว็บไซต์ http://apply.mwit.ac.th/pcc/   โดยใช้ Username และ Password ของนักเรียนตามที่ได้สมัครสอบในการเข้าสู่ระบบ

2.   ตารางการสอบ ดังตารางต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

คณิตศาสตร์

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

วิทยาศาสตร์

3.    สนามสอบ

ให้นักเรียนดูจากบัตรประจำผู้เข้าสอบ

4. สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ

4.1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์

4.2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

4.3. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือดำ

4.4. น้ำยาลบคำผิด

 

ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทางเว็ปไซต์  www.pcccr.ac.th และ

ติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย  

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ครูบัวตูม   ออนตะไคร้  ๐๘๗-๓๐๓๖๗๒๕

ครูจิราภรณ์  กองเงิน  ๐๘๙-๘๕๓๖๖๑๖

 

หมายเหตุ

เรียน  ผู้ปกรองและนักเรียน

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ ที่  20 พฤศจิกายน  2559 นี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย เป็นสนามสอบ การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปี 2560  ไม่มีอาหารจำหน่ายและบริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมาสอบที่โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย  เชียงรายได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มมาเอง

 

ขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้

 

 

 

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2559

http://web.pcccr.ac.th/s_pcccr/wp-content/uploads/rule_m4_60.pdf

 

ขั้นตอนการสมัคร ม.4

http://61.7.229.102/s_pcccr/wp-content/uploads/Step_m4.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://61.7.229.102/s_pcccr/wp-content/uploads/Detail_m4.pdf

 

Link สำหรับสมัครสอบ

30-m4

 

(ขณะนี้มีปัญหาในการบันทึกข้อมูล กรุณารอการแก้ไขเพิ่มเติม)  *ประกาศ 10:00น. 1 กันยายน 2559*

 


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
ครูบัวตูม   ออนตะไคร้ 
087-3036725
ครูจิราภรณ์  กองเงิน  089-8536616

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560

new_animation     มีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 4 กันยายน 2559 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://web.pcccr.ac.th/s_pcccr/wp-content/uploads/rule_m1_60.pdf

ขั้นตอนและวิธีสมัครสอบ
http://web.pcccr.ac.th/s_pcccr/wp-content/uploads/rule2_m1_60.pdf

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
ครูบัวตูม   ออนตะไคร้ 
087-3036725
ครูจิราภรณ์  กองเงิน  089-8536616

 

Link ลงทะเบียนสอบ

http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx

 

 

 

Banner-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

new_animationให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลงทะเบียนรับเกียริติบัตรบนหอประชุม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เวลา 08:30 – 09:00 น. (เท่านั้น)

ดาวน์โหลด >>>  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเยียม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนที่จบการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนมารับเกียรติบัตรจบหลักสูตร

และใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง

ในวันอังคาร ที่ 22  มีนาคม  2559   เวลา 09:00 – 12:00 น.

ณ  ห้องเรียนรวม  อาคารเรียนรวม

*ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับเอกสารแทนผู้อื่น และถ้านักเรียนไม่สามารถมารับเอกสารด้วยตัวเองได้ให้นักเรียนทำหนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน และถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนแนบแล้วเขียนมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อนักเรียน ให้ผู้ปกครองที่มารับเอกสารแทนนักเรียนนำเอกสารมอบฉันทะมายื่นขอรับเอกสารผลการเรียนกับเจ้าหน้าที่ (แบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบค่ะ)  ขอบคุณค่ะ

 

เอกสารแนบ

http://61.7.229.102/web_pcccr/01-56-information/59/59-14_authorize_book.pdf