รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

 
พระเทพสิทธินายก
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
คุณวิวัฒน์ ศรีเจริญจิตร์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
คุณเสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
พระครูสุจิณเจติยานุการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

คุณไพศาล พุทธิมา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายแพทย์ทรนง พิราลัย
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
คุณประชา รุ่งเพชวิภาวดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

 
  คุณระวีวรรณ ตันศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายการันต์ จันทรานันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ